Banner  
     
  menu  
 

ANBI informatie

 
 


Algemeen:
Naam: Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, gevestigd te Roermond.
RSIN of fiscaal nummer: 8026888871

Contactgegevens:
Secretariaat Nationaal Indië-monument 1945-1962
Postbus 1302
6040 KH Roermond
Email: secretariaat@nim-roermond.nl
Telefoon secretariaat: 06-55.328.306.

Bestuur:
Voorzitter: mr. LPG. Limpens
Waarnemend voorzitter: J. Kneepekens
Vicevoorzitter: N. van Dam
Secretaris: GJ. Plattel
Penningmeester: M. Cuijpers
Lid: G. de Koning
Lid: H. Aelmans
Lid: J. Bijl
Lid: J. Litjens
Lid: J. Ruyters
Adviseur: W. Kemp

Beleidsplan:
Het beleid is er op gericht om tot in lengte van jaren de jaarlijkse Nationale Herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te realiseren, het faciliteren van bijeenkomsten en herdenkingen, het organiseren van educatieve bijeenkomsten voor onderwijsinstellingen en zorgdragen voor de instandhouding van het Monument.

Beloningsbeleid:
Het voltallige bestuur bestaat uit vrijwilligers die hiervoor geen beloning ontvangen.

Doelstelling:

  1. Het organiseren van de jaarlijkse Indië-herdenking en verzorgen van kransleggingen door veteranenorganisaties bij het Nationaal Indië-monument alsmede het beheer en in goede staat houden van het Monument;

  2. Het verzorgen (faciliteren) van diverse kleinere herdenkingen en bijeenkomsten;

  3. Het verzorgen van educatieve bijeenkomsten voor scholen, onderwijsinstellingen en groepen;

  4. Het organiseren en faciliteren van de jaarlijkse landelijke herdenking bij het Monument voor Vredesoperaties op de laatste vrijdag van oktober.

Verslag activiteiten 2013
Evenals in voorafgaande jaren vond ook dit jaar de Nationale Indië-herdenking plaats op de 1e zaterdag van september, die werd bijgewoond door ongeveer 16.000 tot 18.000 veteranen, nabestaanden, genodigden en overige belangstellenden.
Na de welkomsttoespraak door de voorzitter, hield Staatssecretaris Z.E. F. Teeven de herdenkingstoespraak. Door veteranen reunieverenigingen werden ongeveer 80 kransen gelegd.
De herdenking werd ook bijgewoond door de voorzitter van de 2e Kamer der Staten Generaal H.E. mevrouw van Miltenburg, Z.E. Generaal Morsink namens het Koninklijk Huis, de commandant der Strijdkrachten Z.E. Generaal Middendorp, de Inspecteur der Krijgsmacht tevens Inspecteur de Veteranen Z.E. Generaal van Ede, de commandanten van de land,- zee en luchtmacht, de commandant van de Koninklijke Marechaussee, de Commissaris der Koning in Limburg, de Burgemeester van Roermond en vele militaire-, burgerlijke- en kerkelijke autoriteiten. Tijdens de herdenking verzorgde de KoninklijkeLuchtmacht middels een fly-pass met 4 F16 straaljagers. De herdenking wordt
gefaciliteerd door het ministerie van Defensie en de gemeente Roermond. Daarnaast werden meerdere kleinere herdenkingen verzorgd voor Veteranenreünieverenigingen en lezingen/rondleidingen voor verenigingen en instellingen. 12 schoolklassen werden ontvangen voor een educatieve middag met een PowerPointpresentatie met rondleiding door het Nationaal Herdenkingspark. Alle herdenkingen, lezingen en rondleidingen werden verzorgd door vrijwilligers.

Financiële verantwoording
De nettokosten van bovengenoemde herdenkingen en activiteiten worden gedragen doo de Stichting Vrienden van het Monument. Bijdragen en subsidies werden verleend door het V-fonds, de provincie Limburg, de gemeente Roermond en het Veteranen Instituut.
Het Ministerie van Defensie en de gemeente Roermond faciliteren de Nationale Herdenking in natura door het beschikbaar stellen van personeel en materieel.

 

 
  menubalk