Vrienden van het Monument
Het Nationaal Indië-monument 1945-1962 prijst zich gelukkig vele vrienden te hebben. Hun wederkerende steun is een grote stimulans! Meerderen vrienden hebben zich verenigd in de stichting 'Vrienden van het Monument'. Voor de toekomst van het Nationaal Indië-monument 1945-1962 zijn de Vrienden van zeer grote betekenis.

De doelstelling van de stichting Vrienden van het Monument is het verlenen van financiële steun aan de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 om zo tot in lengte van jaren, een blijvende en waardige herdenking veilig te stellen voor de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden, die in het voormalige Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea gesneuveld zijn. Wij zouden u graag als vriend willen verwelkomen. U kunt vriend(in) worden, door mee te helpen tegen een minimale bijdrage van € 15,00 per jaar.

Vriend of vriendin worden? Dat  kan!
Stuur een kaartje, brief, of e-mail met uw naam en adres naar:
Stichting Vrienden van het Monument
Postbus 1302
6040 KH ROERMOND
Mobiel: 06 55 32 83 06
e-mail: klik HIER om de Stichting Vrienden van het Monument te mailen.

Anbi
De stichting Vrienden van het Monument is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Klik HIER voor meer informatie (ANBI). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

  • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

  • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Het begin

Enige bepalingen uit de op 15 april 1989 door notaris J.C. Ritzen te Roermond opgemaakte en verleden statuten van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962:

Art 15.

15.1. De stichting kent een afzonderlijke groepering genaamd: 'VRIENDEN VAN HET INDIE-MONUMENT 1945-1962’, hierna te noemen 'VRIENDEN", waarin zitting nemen natuurlijke en rechtspersonen en instellingen die zich Jegens de stichting verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie of het verlenen van enige andere materiële hulp. De leden van de VRIENDEN worden door het bestuur als zodanig toegelaten.

15.2.a. Tenminste één keer per jaar vergaderen de VRIENDEN met het bestuur.

15.2.b. De VRIENDEN hebben het recht het bestuur te verplichten een gecombineerde vergadering van bestuur en de VRIENDEN uit te schrijven als de helft van de aanwezige leden van de VRIENDEN zulks wensen.

Art. 1 5.3. De VRIENDEN hebben uitsluitend een adviserende functie. De VRIENDEN hebben inzage in de openbare vastlegging en ter visielegging van stukken als bedoeld in de artikelen 20 en 21 van deze statuten (jaarstukken betreffende beleid en financiële situatie).

Eind 1995 werden deze artikelen uit de statuten van de stichting geschrapt. Dat was het gevolg van de omzetting van de groepering 'VRIENDEN VAN HET MONUMENT’ in een nieuwe zelfstandige stichting. In de statuten van de nieuwe stichting werden boven aangehaalde artikelen uit de statuten van 1989 weer opgenomen.  

De oorspronkelijke groepering 'VRIENDEN VAN HET INDIE-MONUMENT 1945-1962’, kreeg gestalte in 1990. In 1991 telde de groepering al 4.681 leden. Het bestuur raamde het (natuurlijke) verloop nogal ruim en verwachtte in vijf jaar een daling tot ongeveer 2.500 leden. Dat was een misrekening. In 1992 telde de groepering 4.962 leden en in 1993 daalde dat aantal tot 4.355. In 1994 werd nagenoeg datzelfde aantal – 4.180 leden – geregistreerd. Gerard Veenendaal uit Doetinchem is sinds 1992 voorzitter van de ‘VRIENDEN'. Het secretariaat van de groepering is ondergebracht bij het secretariaat van de stichting.

De VRIENDEN betalen een jaarlijkse donatie van vijfentwintig gulden. Daarvoor kregen zij in 1992 ook de NIM-baton; in 1993 de bundel ‘De divisie van de 7e september' met de tot dan toe door Pierre Huyskens geschreven en jaarlijks tijdens de herdenking op 7 september voorgedragen declamaties. In 1994 een zilveren demobilisatie-insigne en in 1995 een zilveren dasspeld met het logo van het Roermondse herdenkingscomplex . Met ingang van 1996 is een 'vriendenpas’ ingevoerd. Van de donatie blijft netto ongeveer vijftien gulden per donateur over. Een rekensom leert dan dat de stichting daardoor in een paar jaar tijd iets meer dan twee ton heeft kunnen sparen. Maar die totale netto-opbrengst is niet bestemd voor wat men wat oneerbiedig de 'exploitatie van het monument' zou kunnen noemen. Dat kapitaal wordt belegd om met de rente ervan de instandhouding van het monument en de jaarlijkse 7-september-herdenking - ook door jongere opvolgende bestuurders van de stichting - zeker te stellen. Zo zorgen de Indië/Nieuw Guinea-veteranen daar nu zelf nog voor.

Eens per jaar is er de bijeenkomst van de VRIENDEN met het stichtingsbestuur. De commandant en het verzorgingspeloton van de Generaal de Ruiter van Stemerdingkazerne (legerplaats) in Oirschot zijn daarvoor royale gastheren. De feitelijke vergadering is een korte procedure en het is de VRIENDEN vooral te doen om weer een dag bijeen te zijn en nieuwe contacten te leggen c.q. oude banden aan te halen. Die bijeenkomst verschilt van een gewoonlijke onderdeelsreünie omdat er mensen van alle mogelijke eenheden van de vroegere lndiëkrijgsmacht samenkomen en de uitwisseling van herinneringen en ervaringen – ook in het latere leven - een veel bredere basis krijgt.

Soldaat Overzee

In 1989 begon de 'Soldaat Overzee' aan een opmars door heel Nederland. De ‘Soldaat Overzee’ is een beeldje dat beeldhouwer Dick van Wijk in Roermond maakte en waarvan replica’s van kunsthars worden gegoten door Atelier Martinique in Venlo. Het beeldje is ongeveer 20 centimeter hoog en stelt de militair voor zoals die tussen 1945 en 1962 de dienst in de tropen uitvoerde. Compleet met bepakking, de pelopperpet op het hoofd en waakzaam met het Lee-Enfieldje gebruiksklaar in de handen. In het voetstuk staat gegraveerd: SOLDAAT OVERZEE 1945-1962. Het beeldje kreeg na de eerste verschijning al gauw de naam ‘Sawahtrapper' toebedeeld.

Voor vijfentwintig gulden per stuk (f 35,50 inclusief verpakking en porto bij toezending per post) is het beeldje te koop. Een klein deel van dat bedrag is voor de stichting in Roermond. De 'Soldaat Overzee' is met instemming van het bestuur van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, ook het logo geworden van de Stichting Dienstverlening Veteranen in Utrecht en siert ook de tienduizenden door de stichting uitgereikte veteranenpassen.

De opbrengst van de verkoop van dit beeldje heeft de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 in staat gesteld veel plannen uit te voeren. Eind 1995 waren er ongeveer 6.000 exemplaren van aan man gebracht. Nog altijd is het in trek als Sinterklaas-of Kerstcadeautje en het maakt veelvuldig deel uit van het prijzenpakket voor loterijen. Een deputatie van de stichting reisde enkele jaren lang bijna wekelijks naar reünies van vroegere krijgsmachtonderdelen en andere bijeenkomsten om het onder de aandacht van veteranen te brengen. Secretaresse mevrouw Betty de Klerk van de stichting heeft een groot aandeel gehad in deze activiteiten.

De 'Soldaat Overzee' prijkt nu niet alleen in veel Nederlandse huiskamers, maar is ook bijzonder in trek bij lndië/Nieuw Guinea-veteranen die destijds emigreerden naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika.


Zie ook: